مشاور شما

طاهری و کاظمی

پهنه ملک R251 و تراکم آن 5 طبقه 50% میباشد

نوع سند شخصی
جهت ملک شمالی، شرقی، نبش
متراژ بر 9 متر
عرض گذر 12
وضعیت ملک در تصرف مالک یا مستاجر
پارکینگ سندی
انباری
آسانسور